Dutch parliament asks an additional 32 questions to the Dutch Safety Board. In total 82 questions are waiting for answer.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Dutch Parliament Commission for Foreign Affairs asked an additional 32 questions to the Dutch Safety Board.

The subject of all these questions are on the radar recordings. The questions are filed under number 2016D06016 (February 10, 2016)

The answers must be received before February 18.

This questions are additional to the 50 questions for DSB asked early in February. See this blogpost for an overview.
Those 50 questions are filed under number 2016D04657 (February 3, 2016) and can be retrieved here.

Nr Vraag Bijlage Blz

van

 

tot

1 Staat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) nog volledig achter de conclusies van het onderzoek, nu blijkt dat de (civiele) radars in Oekraïne niet in onderhoud waren, maar juist waren vernietigd? Waarom wist de OvV dit niet?   0 0
2 Hoe verklaart de OvV de verschillen tussen het rapport en de uitlatingen van de Oekraïense regering/ambassadeur?   0 0
3 Waarom heeft de OvV geen contact opgenomen met EUROCONTROL over het vernietigen van de civiele radars?   0 0
4 Kan de OvV uitgebreid aangeven in welke mate er gesprekken zijn gevoerd met de Oekraïense luchtverkeersleiding?   0 0
5 Werd de delegatie van de OvV tijdens haar bezoek aan Oekraïne in maart-april 2015 begeleid door vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld door medewerkers van de ambassade in Kiev? Zo nee, waarom niet? Zo ja, betekent dit dat ook deze vertegenwoordigers op dat moment op de hoogte waren van het feit dat de primaire radargegevens niet door Oekraïne beschikbaar konden worden gesteld?   0  
6 Heeft de delegatie van de OvV tijdens of na haar bezoek aan Oekraïne in maart-april 2015 de Nederlandse overheid, via de ambassade in Kiev of direct bij de betrokken ministeries in Den Haag, geïnformeerd over het feit dat de primaire radargegevens niet door Oekraïne beschikbaar konden worden gesteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke instanties zijn op welk moment hiervan op de hoogte gesteld?   0  
7 Heeft de OvV op enig ander moment na het bezoek aan Oekraïne in maart-april 2015 en voor publicatie van het eindrapport de Nederlandse overheid geïnformeerd dat de primaire radargegevens niet door Oekraïne beschikbaar konden worden gesteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke instanties zijn op welk moment hiervan op de hoogte gesteld?   0  
8 Heeft de OvV, naar aanleiding van het feit dat in maart-april 2015 bleek dat de primaire radargegevens niet door Oekraïne beschikbaar konden worden gesteld, op enig moment de assistentie van de Nederlandse overheid ingeroepen om deze gegevens alsnog boven tafel te krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, met welke instanties is op welk moment hierover gesproken en tot welke acties en/of resultaten heeft een dergelijk verzoek om assistentie geleid?   0  
9 Heeft de OvV, naar aanleiding van het feit dat primaire radargegevens niet door Rusland beschikbaar werden gesteld, op enig moment de assistentie van de Nederlandse overheid ingeroepen om deze gegevens alsnog boven tafel te krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, met welke instanties is op welk moment hierover gesproken en tot welke acties en/of resultaten heeft een dergelijk verzoek om assistentie geleid?   0  
10 Kan de OvV exact (op een kaart) de locatie aangeven waar de twee extra ‘primary targets’ waren die vlakbij de MH17 geïdentificeerd zijn (paragraaf 3.4.2) ?   0  
11 Wat was de snelheid en de richting van elk van de twee extra ‘primary targets’ die vlakbij de MH17 geïdentificeerd zijn? Kan de OvV een vector of een tabel geven van de snelheid en de richting tijdens de hele waarneming van deze objecten?   0  
12 Heeft de OvV de logboeken kunnen raadplegen van het radarstation in Oekraïne dat in onderhoud was? Kan de OvV aangeven op welke tijdstippen dit radarstation in de week 10-17 juli 2014 functioneerde en op welke tijdstippen de primaire radar niet functioneerde?   0  
13 Op welke datum heeft de OvV aan wie in Oekraïne en in Rusland de primaire radargegevens gevraagd? Kan de OvV een lijst van de gedane verzoeken geven?   0  
14 Op welke datum zijn welke antwoorden binnengekomen op verzoeken om primaire radargegevens?   0  
15 Op welke data hebben het kabinet en de OvV informatie uitgewisseld over het onderzoek?   0  
16 Welke zaken heeft de OvV aangekaart bij het kabinet tijdens het gesprek gehouden naar aanleiding van de toezegging (gedaan tijdens het plenaire debat over MH17 d.d. 23 april 2015) over de informatievoorziening aan de OvV? Wanneer vond dat gesprek plaats?   0  
17 Wanneer heeft de OvV gecommuniceerd met het kabinet over het ontbreken van de primaire radargegevens van Oekraïne en/of Rusland?   0  
18 Op welke datum/data heeft de OvV de inhoud of het rapport over de oorzaken van de crash gedeeld met het kabinet?   0  
19 Hoe oordeelt de OvV over het verschil tussen de onderzoeksverantwoording van de OvV en de mededelingen van de Oekraïense regering wat betreft de reden waarom de informatie van de Oekraïense radarstations niet beschikbaar is?   0  
20 Kan de OvV een overzicht geven van alle contacten tussen de OvV en de Oekraïense autoriteiten? Klopt het dat er een speciale gezant van de OvV naar Kiev is afgereisd om de zaak omtrent de radargegevens te bespreken? Zo ja, wanneer is dit gebeurd en met wie heeft men gesproken? Zijn die gesprekken over de beschikbaarheid van de radargegevens steeds alleen tussen de OvV en de Oekraïense autoriteiten zelf gehouden, of heeft de Nederlandse overheid daar een rol in gespeeld? Zo ja, wat was de rol van de Nederlandse overheid in deze gesprekken?   0  
21 Heeft de OvV kennisgenomen van de brief van de Russische luchtvaartorganisatie van 9 februari 2016 (https://www.rt.com/politics/official-word/331834-mh17-russia-storchevoy-letter/)? Hoe oordeelt de OvV over deze brief? Klopt het dat Rusland alle primaire databeelden heeft overgedragen? Klopt het dat Rusland alle data heeft bewaard tot op de dag van vandaag, en bereid is deze nogmaals over te dragen? Klopt het dat Rusland een video van de radarbeelden heeft overgedragen? Correspondeert deze brief met de reeds door de OvV vermelde geziene video-beelden, waarop een combinatie was te zien van primaire en secundaire radarbeelden? Klopt het dat Rusland de satellietdata heeft overgedragen? Klopt het dat de OvV deze data niet heeft gebruikt in het eindrapport? Wijzigt deze brief uw beoordeling om alsnog om gegevens te vragen waarover in de brief gesproken wordt (video en satellietbeelden), nu de OvV zijn onderzoek heeft afgerond? Kunt u uw antwoord toelichten?   0  
22 Klopt de bewering van Oleg Storchevoy dat Rusland satellietbeelden van een Oekraïense BUK-installatie die (rond 17 juli 2014) in de buurt van de crashsite is gezien, overhandigd heeft aan de OvV? Wat heeft de OvV met deze beelden gedaan? Zijn de beelden ook doorgegeven aan het Openbaar Ministerie (OM)?   0  
23 Heeft Oekraïne medegedeeld dat een aantal van haar primaire radarsystemen vernietigd was? Zo ja, wanneer en welke radarsystemen betrof het?   0 0
24 Welke radar- en satellietdata kreeg de OvV toen de OvV het onderzoek op 23 juli 2014 overnam?   0 0
25 Zijn er afspraken gemaakt waaraan de OvV zich moest houden en die de onderzoeksmogelijkheden beperkt hebben? Zo ja, wanneer en door wie?   0 0
26 Wie heeft namens de Oekraïense militaire autoriteiten geantwoord dat er geen primaire radardata beschikbaar zijn? Wanneer is die vraag gesteld en aan wie? Wanneer is die vraag beantwoord?   0 0
27 Had Oekraïne BUK-installaties met radarsystemen actief in Oost-Oekraïne en stonden die aan of uit op 17 juli 2014?   0 0
28 Heeft de OvV kunnen verifiëren wie de ruwe  primaire radardata van Rostov gewist heeft en wanneer dat gebeurd is? Wie heeft toestemming/opdracht gegeven voor het wissen van die data?   0 0
29 Welke landen is om satellietbeelden van de MH17 tijdens de crash gevraagd en welke landen hebben die geleverd aan de OvV?   0 0
30 Welke Oekraïense instantie heeft aan de OvV medegedeeld dat de Oekraïense civiele primaire radarstations in Oost-Oekraïne niet functioneerden vanwege periodiek onderhoud?   40  
31 Heeft de OvV een verklaring ontvangen van de militaire autoriteiten in Oekraïne waarom er geen primaire militaire radarbeelden beschikbaar zijn van 17 juli 2014?   40  
32 Zijn er op 23 en 24 juli 2014 civiele of militaire radarbeelden aan de OvV overgedragen en heeft de OvV daarna nog radarbeelden ontvangen afkomstig van Oekraïense  radarstations?   40  
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 Comments on Dutch parliament asks an additional 32 questions to the Dutch Safety Board. In total 82 questions are waiting for answer.

  1. Liane Theuer // February 11, 2016 at 3:18 pm // Reply

    I look forward to the answer to question 25 :

    25. Are there any agreements to which the DSB must adhere and which have limited the research opportunities? If so, when and by whom?

    Because the Secret August 8th Agreement is nowhere mentioned in the DSB report.

  2. From what I’ve seen in the Google translation, the questions measure much higher in their quantity than their quality. By bombarding the DSB with so many questions, the Parliament Commission is only giving them an excuse to reply with equally bad answers, or to delay giving answers.

    Number 21 (about the Storchevoy letter) actually contains ten questions, not just one! Still, they didn’t ask any specific questions about the DSB’s conclusion that Russia did not comply with the ICAO standard on radar data storage. Maybe that question will come in the next batch …

Leave a comment

Your email address will not be published.


*