Dutch Member of Parliament asks 32 questions on missing radar recordings

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Member of Dutch Parliament Pieter Omtzigt asked the government at November 20 32 questions on the missing of radar recordings. Many very good questions.

I do hope some answers will be provided. However I think the outcome will be: the Dutch government cannot answer that questions. DSB should answer the questions but is by law not allowed to tell anything more than what is published in the final report.

It is impossible that bith military primary radar and civil primary radar systems were switched off. It was war time. See this article which states that Ukraine radar was at full power with a range of 400 km.

As Ukriane does not provide radar recordings it has something to hide.

Omtzigt also asked some questions on actions which the Dutch government did or did not take to obtain information on radar.

Question 32 is interesting: is it correct that on July 17 the air-raid siren went of in Torez? Of so, at what time and what was the reason? This post has information from social media indicating people living in Torez heard the air-raid siren.

This is the list of questions published at November 20 on the website of the Dutch Parliament:

1

Klopt het dat de primaire ruwe radarbeelden van het neerschieten van vlucht MH17 opheldering zouden kunnen verschaffen over
a. de baan die de raket heeft aangelegd, aangezien een deel van die baan zichtbaar zou kunnen zijn op de ruwe beelden;
b. of er wel of geen andere vliegtuigen in de buurt waren van vlucht MH17, die bijvoorbeeld hun transponder hadden uitgeschakeld;
c. over de wijze waarop het vliegtuig uit elkaar gevallen is, aangezien de brokstukken ieder apart zichtbaar geweest moeten zijn?

 

2

Klopt het dat landen volgens protocol 11 van de International Civil Avation Organisation (ICAO) verplicht zijn radargegevens van elk incident dat zich voordoet te bewaren en ter beschikking te stellen aan de onderzoekers?

 

3

Klopt het dat Rusland, de VS, Groot Brittannië, Nederland en Oekraïne participerende landen waren in het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en dus heel goed wisten dat zij radargegevens van de MH17 crash dienden te bewaren en ter beschikking dienden te stellen aan de onderzoekers?
4

Herinnert u zich dat in het rapport van eerste bevindingen van de OVV de zinsnede stond: “De verkregen gegevens betroffen: primaire radar opgenomen door Russische stations”?
5

Had de Russische federatie (ruwe of bewerkte) primaire radargegevens ter beschikking gesteld aan de OVV of niet? Kunt u zeer precies vertellen welke radargegevens de OVV tot haar beschikking had?

 

6

Bent u ervan op de hoogte dat de OVV in haar eindrapport concludeert dat Rusland ruwe primaire radarbeelden gemaakt heeft, maar dat zij ze tegen de regels van Annex 11 van ICAO gewist heeft en daarmee geen volledige medewerking verleend heeft aan het onderzoek?

 

7

Op welk moment heeft de OVV de Nederlandse regering op de hoogte gesteld van het feit dat Rusland zich niet aan de ICAO regels gehouden heeft en de radarbeelden, naar eigen zeggen, vernietigd heeft?

 

 

 

8

Heeft de OVV een formele klacht ingediend bij ICAO over het feit dat Rusland de radarbeelden wel beschikbaar had moeten stellen? Zo ja, wanneer en waar? Zo nee, waarom niet?

9

Heeft Nederland een formele klacht ingediend bij ICAO over het feit dat Rusland de radarbeelden wel beschikbaar had moeten stellen aan de OVV? Zo ja, wanneer en waar? Zo nee, waarom niet?

10

Bent u ervan op de hoogte dat Oekraïne beweert dat het de primaire militaire radar had uitstaan en ook de primaire civiele radar, zodat het die gegevens niet kon overhandigen aan de Onderzoeksraad?

11

Wanneer hebben de Oekraïnse autoriteiten voor het eerst aan de Nederlandse autoriteiten meegedeeld dat zij geen enkele primaire radargegevens hebben van het neerhalen van vlucht MH17?

 

12

Zijn er afspraken over radargegevens of andere zaken gemaakt met Oekraïne, toen Oekraïne het onderzoek overdroeg aan Nederland en de OVV op 23 juli 2014?

 

13

Bent u ervan op de hoogte dat de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, de heer John Kerry, het volgende gezegd heeft: “We saw the take-off. We saw the trajectory, we saw the hit. We saw this aeroplane disappear from the radar screens. So there is really no mystery about where it came from and where these weapons have come from”? 1)

 

14

Heeft de OVV of de Nederlandse regering ooit officieel de regering van de VS verzocht de radarbeelden over te dragen aan de OVV of aan het OM hetzij het Joint Investigation Team (JIT)? Kunt u zeer gedetailleerd ingaan op de gelegenheden waarom dit gebeurd is?

 

15

Bent u ervan de op de hoogte dat de NAVO net een militaire oefening had afgerond in de Zwarte Zee 2) en met AWACs, waarover u eerder vragen beantwoordde in het gebied was?

 

16

Heeft de OVV of de Nederlandse regering ooit officieel aan de NAVO verzocht of zij radarbeelden van welke bron dan ook (dus niet alleen de twee AWACS waar eerder om gevraagd is) heeft en ter beschikking wil stellen voor het onderzoek van de OVV? Zo nee, wilt u dat dan alsnog doen?

 

17

Herinnert u zich resolutie 2166 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over het neerhalen van vlucht MH17 die unaniem is aangenomen op 21 juli 2014 en die alle staten en actoren opriep volledig medewerking te verlenen aan de onderzoeken en die verder besloot dat de veiligheidsraad op de hoogte wenste te blijven van de ontwikkelingen?

 

18

Bent u bereid de Veiligheidsraad op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en officieel mee te delen dat volgens de OVV ten minste een staat niet volledig volgens de ICAO regels heeft meegewerkt aan het onderzoek van de OVV? Kunt u het parlement een afschrift van dat officiële beklag bij de Veiligheidsraad doen?

 

19

Wat vindt u van het feit dat van het neerschieten van vlucht MH17 in het jaar 2014 geen enkele primaire radarbeelden beschikbaar waren voor de onderzoekers, terwijl het neerschieten plaatsvond in een gebied waar een oorlog in de lucht plaatsvond, waar twee supermachten heel goed aan het meekijken waren en allebei publiekelijk aangegeven hebben dat ze de primaire radarbeelden hebben??

 

20

Kunt u precies aangeven wanneer de OVV en de Nederlandse regering overlegd hebben over het al dan niet beschikbaar zijn van primaire radarbeelden van het neerhalen van de MH17 en wat de inhoud van die gesprekken was?

 

21

Welke diplomatieke en politieke inspanningen heeft Nederland geleverd tussen 17 juli 12015 en nu om ervoor te zorgen dat de OVV over de radarbeelden van het neerhalen van vlucht MH17 kon beschikken?

 

22

Hoe vaak heeft de Tweede Kamer er bij de regering op aangedrongen dat de radarbeelden (en overigens ook de satellietbeelden) beschikbaar moeten zijn voor de MH17 onderzoeken?

 

23

Herinnert u zich bijvoorbeeld de vraag op 25 juli, een week na de ramp: “De VS en Rusland beschikken over satelliet- en radarbeelden. Als die laten zien waar gevuurd is, zijn we al een stuk verder, zeker nu de crashsite niet altijd intact is gelaten. Kan Nederland een appel doen op die landen om die beelden openbaar te maken?” en toen die vergeten werd: “De vraag over de openbaarheid ging over een zeer specifiek stuk, namelijk of de regering zich tot Rusland en de VS wil wenden om de satellietgegevens in ieder geval vertrouwelijk te krijgen, maar het liefst openbaar, zodat in de openbaarheid een discussie kan plaatsvinden over de toedracht. Op het moment dat de raket duidelijk zichtbaar is op satelliet- en radarbeelden, kan een heleboel discussie en kunnen een heleboel aluhoedjes, die nu allerlei andere dingen zeggen, in één keer uit de lucht gehaald worden. Ook dat is belangrijk voor het draagvlak van conclusies. Dat is de reden waarom ik die specifieke vraag stelde.”? Herinnert u zich dat de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie antwoordde dat “dit niet onze verantwoordelijkheid is. Wij treden niet in het onderzoek van de onderzoeksraad en ook niet – dat weet de heer Omtzigt als geen ander – in het verkeer tussen de veiligheidsdiensten als zodanig. De onderzoeksraad heeft zijn eigen werkwijze en doet dat internationaal met groot draagvlak. Vervolgens zal men de gegevens doorspelen aan het Openbaar Ministerie.” (Kamerstuk 33997, 12)?

 

24

Herinnert u zich dat de Tweede Kamer na het rapport van eerste bevindingen onder andere de volgende vragen stelde aan de regering:
 

(Vraag 33:

Welke radar- en satellietgegevens hebben de Russische autoriteiten ter beschikking gesteld? Zijn op de radar- en satellietbeelden die de Russische autoriteiten ter beschikking gesteld hebben, ook een of meerdere militaire toestellen te zien in de omgeving (max. 20 kilometer) van de MHI7 op het moment van het verlies van radiocontact?
Vraag 37:

Heeft de Onderzoeksraad ook de radargegevens ontvangen van het gebied onder FL320, dat gesloten was voor deze vlucht?)

en dat u deze niet wilde beantwoorden omdat het onderzoek een onafhankelijk onderzoek van de Onderzoeksraad was (Kamerstuk 33 997, nr. 21)?

 

25

Heeft de OVV het feit dat zij de primaire radargegevens niet kregen, aan de orde gesteld tijdens het gesprek dat de regering met de OVV gevoerd heeft naar aanleiding van het plenaire debat over vlucht MH17 en het te laat sturen van de Kiev-memo? Zo ja, wat is er toen precies besproken?
26

Welke acties gaat u verder ondernemen om ervoor te zorgen dat de radarbeelden van de omgeving van vlucht MH17 ten tijde van het neerhalen van vlucht MH17 boven water komen?

 

27

Zijn er op enig moment door de Nederlandse regering en door de OVV afspraken gemaakt met landen over het wel of niet beschikbaar stellen van radargegevens aan de onderzoekers van de OVV? Zo ja, kunt u deze afspraken dan toelichten?

 

28

Kunt u een opsomming geven van de inspanningen die de Nederlandse regering verricht heeft om de satellietbeelden (gewone satelliet en infraroodsatellieten) van het neerhalen van vlucht MH17 openbaar te krijgen?
29

Kunt u enig ander vliegtuigongeluk in Europa benoemen in de afgelopen tien jaar waarbij de onderzoekers onder de regels van ICAO wel de primaire radargegevens wilden, maar ze niet kregen?

 

30

Heeft de heer Joustra n.a.v. de uitspraken van minister Kerry namens de OVV een verzoek gedaan aan de Amerikanen om de primary radardata te mogen zien? Wat was daarop het antwoord? Heeft de heer Joustra/OVV de Amerikaanse data met eigen ogen gezien?

 

31

De Onderzoeksraad heeft geen toegang gehad tot niet-openbare bronnen uit niet-westerse landen. (pag. 189 van het rapport); welke landen waren dat en welke bronnen zijn opgevraagd? Welke westerse landen hebben wèl niet-openbare bronnen ter beschikking aan de OVV gesteld en wat was de aard van deze bronnen?

 

 

32

Klopt het dat in de middag van 17 juli in Torez een luchtalarm is afgegaan? Zo ja, wat was daarvan de reden en hoe laat was dat? ​
33

Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en binnen drie weken beantwoorden?

 

1) VS regering: http://www.defense.gov/News/News-Transcripts/Transcript-View/Article/606910/joint-press-conference-by-secretary-hagel-secretary-kerry-foreign-minister-bish

2) http://www.voanews.com/content/reu-nato-black-sea-war-games-end/1959529.html

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

10 Comments on Dutch Member of Parliament asks 32 questions on missing radar recordings

 1. – Primary surveillance radar images are worthless because they simply can be manipulated. Only with normal accidents radar images can be trusted.

  – Hence we agree all parties have same primary surveillance radar images and satellite information: NATO, Ukraine and RF. They unanimously have seen the launch of a BUK and they all exactly know from where. But the ambiguity is all parties can be perpetrator: Ukraine, separatists/Russians.

  – Nobody knows exactly where separatists and Ukraine were in power in Donetsk, hence radar images cannot be faked adequately.

  – Of course NATO and RF know places where definitely Ukraine or separatists were in power.

  – But manipulation of data by one party would be punished immediately by the other. And the first showing falsified data would be designated as the culprit by the other which then, in turn, would change its radar data adequately.

  – Hence, falsifying radar was a dead end.

  – No one can show faked radar images, for parties hold each other at gunpoint. RF might just find the original primary surveillance radar images in an old shoe box.

  – Falsifying radar was a dead end, but not for the US. We know DSB has seen satellite images of the Americans which – as they say – are in agreement with their ventilated opinion in the DSB-report. And because these images are highly classified DSB lost freedom of speech in its own report. That’s why we cannot trust the DSB-report any longer. We can trust nothing, only the facts gathered by ourselves.

  – As a compromise all parties agreed it was a BUK launched from a very large area, so all parties could be the culprit. With such a carefully considered stalemate primary radar images were no longer necessary. And so it was decided in the dark club of DSB.

  • sotilaspassi // November 23, 2015 at 8:21 am // Reply

   “Primary surveillance radar images are worthless because they simply can be manipulated.”

   What do you think RU removed from or added to the shown radar video?

   • Soltilpassi:

    “What do you think RU removed from or added to the shown radar video?”

    The Russian radar video only shows processed primary radar returns. The normal processing excludes primary marks under a certain size (thus why the debris cloud is not seen), and also excludes marks under a certain flight level (which is why primary marks suddenly appear and disappear in two places on the video).

    Look at the TWA800 report for data from the Trevose, PA primary radar images for an idea of what would actually be seen on a civilian or military primary radar screen with the mid-air destruction of a large airplane.

    Rostov ATC commenting on its screen: “It seems that its mark has started to breakup.”

    You don’t see that on video, do you?

 2. We should talk. It is off topic but important. It is not about radar images but about independent research into the cause of abnormal passenger aircraft accidents. Rules of the International Civil Aviation Organization (ICAO) should be reconsidered. This way we cannot proceed for the next hundred years.

  New investigations should be delegated to an international respected scientific institute which randomly designates a team of outstanding experts of varying composition and nationality.

  Concerned countries will harm their international position in aviation seriously if they do not recognize this committee and do not cooperate. Sanctions are not imposed prematurely by political machinations any longer, but after thorough neutral research. These sanctions will be easier accepted as righteous.

  Of course fraud and corruption are still possible. But ties between countries and researchers involved are cut and independent experts are asked only once.

  If we do not have the guts to adjust the rules of the game to adapt to international criminality, confidence in this type of research will quickly disappear.

 3. Sorry, I don´t know where to post this :
  It would be worthwhile to look at OLEKSANDR RUVIN closer.
  He has influenced the study results to MH17 decisively.
  There are obvious connections to Censor.net and their leaks.
  Against Ruvin allegations of corruption and personal enrichment are collected for a long time.
  And last but not least, he played an important role in the investigations on the shooting down of Siberia Airlines Flight 1812, prevented Ukraine from compensation payments to Russia.

 4. With regard to the armed assault on Oleksandr Ruvin (see News on MH17 in 2015). He was shot late on 18 November and wounded reportedly in legs and pelvis. As it is said in the news items published on this site, “Ruvin has played a key role in the invesigation of the crash” of MH17. He is director of Kyiv Research Institute of Forensic Expertise. It is interesting what is written about Ruvin by Censor.net.ua chief editor Yuri Butusov, an influential Ukrainian journalist. In his Facebook, Butusov wrote (in Russian, translation is mine): “It is hard to overestimate the importance of the job done by KNIISE (the Russian abbreviation for Kiev Research Institute of Forensic Expertise). It is under Ruvin’s leadership that all the expert conclusions, videos and presentations were made on this case [MH17]. It is KNIISE who made the biochemical analysis of the metal fragments of the Russian Buk and who carried out the expertise of the warheads of Ukraine’s surface-to-air and air-to-air missiles, which proved Ukraine’s non-involvement in this crime. It is its [KNIISE’s] expert conclusions that were taken as a basis by the Dutch prosecutors. The investigation continues – in coming days, Ukraine is to send to the Netherlands another lot of forensic evidence on this case”.
  I believe that if the investigation of the MH17 tragedy were not so charged politically, Ukraine Armed Forces would have been one of the suspects. If it is true what Butusov wrote, then it is incomprehensible: Ukraine is the leading expert in the investigation!

  • abcd, thanks for the translation. We all know Mr. Oleksandr Ruvin deserves to be placed in an objective perspective. Of course he served his country with his eminent knowledge and expertise. But the investigation of MH17 wrongly links countries involved to scientists of those countries, for which not Ukraine but ICAO is to blame. Scientists of great merit deserve admission without ties with countries involved.

 5. abcd wrote : „If it is true what Butusov wrote, then it is incomprehensible: Ukraine is the leading expert in the investigation!“

  Yes indeed ! A few examples :

  “An important role in the examination was played by Ukrainian experts. They examined the nature of missile’s explosion, its ballistics, and they are making a report of the expert group. Ukraine is presented by the Kyiv Research Institute of Forensic Examinations headed by Oleksandr Ruvin. As Afghanistan veteran, professional miner, and certified explosion engineer, he is making a report on the cause of explosion, missile’s trajectory, chemical analysis of metal,” Butusov added.“
  http://en.censor.net.ua/news/347485/russian_experts_admit_mh17_was_downed_with_buk_butusov

  “Ex-Chief of Investigation Department of the Security Service of Ukraine Major-General
  Vasyl Vovk: Anyone who says that the leading role in the investigation belongs to the Netherlands or to someone else, is not right. All the information – and it has accumulated a colossal array, and it is not yet fully worked out by us – is in the SBU, Ukraine.
  To be honest, the closest to the investigation are the Netherlands and Ukraine. We are really doing the investigation.
  Malaysia in the first stage was in general way affiliated with nearly one hundred percent with the Russian Federation. I’m not in a negative way about it to say, they can not trust the Ukraine, maybe they received one-sided information …”
  http://www.novayagazeta.ru/inquests/70292.html

  Some more information about Ruvins background :
  Master forger in Ukraine
  “The main accused of inflaming the Ukraine next corruption scandal was Alexander Ruvin director of the Kiev scientific research institute of forensic examinations (KNIISE).
  As director KNIISE, he was directly involved in the fabrication of criminal cases against Tymoshenko and Lutsenko. (..)
  He turned KNIISE, which by definition was to serve the cause of justice, in the semi-criminal organization, a mechanism for the protection of the authorities and the persecution of dissidents.”
  http://www.segodnia.ru/content/166033

  Siberia Airlines Flight 1812
  During the court hearings, the Ukrainian Ministry of Defence representatives stated that the airplane “could not be brought down by a Ukrainian missile” according to the forensic examination of the plane’s debris, radar information and technical capabilities of the missiles.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia_Airlines_Flight_1812

  Use GoogleTranslate for this (too many accusations to translate) :
  http://stopotkat.net/news/view/45771
  http://genplanua.com/item/show/632
  http://blog.i.ua/user/7616076/1729702/

 6. – Posted on November 21, 2015 by admin

  > See this article which states that Ukraine radar was at full power with a range of 400 km.

  — There’s not a single word in the article dated 30 Sep 2015 about what the Ukrainian radars were doing on 17 Jul 2014. Contrary to what you claim, the article does NOT state that any Ukrainian radar was at full power with a range of 400 km that day.

  > As Ukriane does not provide radar recordings it has something to hide.

  Technically, it’s possible to think so.

  However, while Ukraine, contrary to what you claim, DID provide some radar data, Russia provided absolutely nothing except for a video replay.

  So, as Russia did not provide radar recordings it has something to hide!

  > This post has information from social media indicating people living in Torez heard the air-raid siren.

  — Contrary to what you claim, this post has information from social media indicating people living in Torez DID NOT hear any air-raid siren that had been announced as a test and were wondering why.

  The link you give has absolutely nothing to do with MH17 events; it is a discussion of a planned air raid siren test that was pre-announced and supposed to take place at 3 pm but no one heard it; some people also discussed a plane they claimed to hear or see several minutes before the planned test, and whether it might have been a military plane or a civilian one (and don’t forget MH17 whas not a single passenger plane high in the skies in the region that day).

  – abcd // November 23, 2015 at 10:14 pm

  > if the investigation of the MH17 tragedy were not so charged politically, Ukraine Armed Forces would have been one of the suspects

  — And they WERE one of the suspects, and in several different ways (shooting MH17 down with a ground attack plane, with its own ‘Buk’ placed at the very edge of the enemy-controlled territory, etc.). However, the investigation dismissed such versions.

  – Liane Theuer // November 24, 2015 at 11:43 pm

  > Some more information about Ruvins background :
  Master forger in Ukraine

  http://www.segodnia.ru/content/166033

  Use GoogleTranslate for this (too many accusations to translate)

  — Segodnia.ru is a staunchly anti-Ukrainian media outlet from Russia that would be very much interested to discredit a leading Ukrainian expert now. However, the claims they quote now (07 Sep 2015) were actually announced back on 28 Feb 2012, and they did not mention Ruvin himself when telling about a pressure on other experts, contrary to the lies of Segodnia.ru: http://www.unian.net/politics/615187-ekspert-sudebnaya-ekspertiza-po-delu-timoshenko-provodilas-pod-davleniem.html (Rus.).

  The other texts denouncing Ruvin you give links to actually all have the same author, a single person, or are based on his texts; an interesting thing is that those (and many other web publications of such anti-Ruvin texts) have no reader comments while generally such publications about top figures generate lots of comments, both pro and contra. For me, it looks more like someone’s personal — and extremely marginal — “war” against Ruvin for some unknown reason that had no success.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*